دوره آموزشی با عنوان “ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 بر اساس ویرایش ۲۰۱۸” مورخ ۲۹ تیرماه به صورت آنلاین با موفقیت برگزار گردید.