برگزاری دوره آموزشی “مدیریت انرژی در سیستم های تولید و توزیع هوای فشرده” بمدت دو روز مورخ ۵و۶ بهمن ماه در شرکت پتروشیمی پارس