دوره آموزشی با عنوان “ تشریح الزامات استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001 بر اساس ویرایش ۲۰۱۸” مورخ ۳۰-۳۱ تیر ماه به مدت ۲ روز در محل کارخانه کویر تایر با موفقیت برگزار شد.