دوره آموزشی با عنوان “ارزیابی و تحلیل عملکرد وضعیت مصرف انرژی در بخش تولید و توزیع بخار در صنعت” مورخ ۲۹-۳۰ دی ماه در محل شرکت پتروشیمی پارس با موفقیت برگزار گردید.