کل تولید انرژی اولیه در کشور در سال ٩٣، با وجود تحریمها و محدودیتهای بین المللی اعمال شده در مبادلات خارجی نسبت به سال ٩٢، بیش از چهار درصد افزایش یافت.به گزارش خبرنگار شانا، حجم کل منابع متعارف هیدروکربوری شامل مجموع کل ذخایر هیدروکربوری نفت و گاز قابل استحصال کشف شده، از ابتدای سال ٩٤، با ٤٣ درصد ذخایر نفتی و ٥٧ درصد ذخایر گازی، ٣٦٤,٤٢ میلیارد بشکه بوده است.

در سال ٩٣ کل تولید انرژی اولیه در کشور، ٢٨٠٣,١ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده که نسبت به سال قبل با وجود تحریمها و محدودیتهای بین المللی اعمال شده در مبادلات خارجی صنعت نفت، ٤.٠١ درصد افزایش یافته است.

ترکیب حاملهای انرژی در تولید انرژی اولیه کشور عبارت از ٣٦,٤٩ درصد نفت خام، ٦٢.٦٨ درصد گاز غنی، ٠.٢٩ درصدسوختهای سنتی، ٠.١٤ درصد زغالسنگ، ٠.٣٩ درصد برقابی، بادی، اتمی، خورشیدی و زیست توده و بقیه (٠.٠٠٧ درصد) انرژیهای نو خورشیدی حراراتی هستند.

در سال ١٣٩٣ عرضه انرژی اولیه جهت مصرف در داخل کشور، ١٩٩٦,٥٧ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده که نسبت به سال قبل از آن ٧.١٢ درصد افزایش یافته است. ترکیب عرضه انرژی اولیه جهت مصرف داخلی ٢٨.١٦ درصد نفت خام، ٧٠.٧٠ درصد گاز غنی و حدود ١.١٤ درصد نیز زغالسنگ، سوختهای سنتی و انرژیهای تجدید پذیر بوده است.

براساس گزارش ترازنامه هیدروکربوری کشور در سال ٩٣، مصرف انرژی نهایی در بخشهای مختلف مصرف در سال ١٣٩٣، ١٣٣٦,٣٢ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده که با وجود اعمال سهمیه بندی (بنزین موتور) و کنترل عرضه فرآورده ها و همچنین ادامه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و رکود سنگین توام با تورم حاکم بر کشور، نسبت به سال قبل حدود ٧.٨٤ درصد افزایش یافته است.

در سال ١٣٩٣ ترکیب مصرف انرژی نهایی در بخشهای اقتصادی-اجتماعی کشور و رشد آنها نسبت به سال قبل شامل بخش خانگی و تجاری، ٤٣٥,٣٥ میلیون بشکه معادل نفت خام با ٠.٥٣ درصد، بخش حمل و نقل ٣٢٢.٣٧ میلیون بشکه معادل نفت خام با ٣٠.٧ درصد، بخش صنعت ٣٥٠.٤١ میلیون بشکه معادل نفت خام  در سال با ٤.٥٦ درصد و بخش کشاورزی ٤٩.٨١ میلیون بشکه معادل نفت خام با رشد ٠.٨٤ درصد بوده است.

به نقل از خبرگذاری شانا