بانک صنعت و معدن با اعطای تسهیلات لازم درتغییر خطوط تولیدلامپ های التهابی رشته ای بالای۴۰وات به لامپ های پربازده با برچسب انرژی حداقل B مشارکت می کند.

به گزارش دفترروابط عمومی سازمان بهره وری انرژی ایران:

بانک صنعت ومعدن موظف به اعطای تسهیلات جهت تغییر خطوط و تولیدلامپ های التهابی رشته ای بالای۴۰وات به لامپ های پربازده بابرجسب انرژی حداقل B شده است .این بانک موظف است تا طرح های مربوطه به این موضوع بررسی نموده و نتیجه رابه متقاضیان اعلام کند.

لازم به ذکراست که هیئت وزیران درتاریخ  ۲۲فروردین ماه سالجاری ممنوعیت ورود لامپ های التهابی رشته ای بالای ۴۰وات و هم چنین ثبت سفارش و صدور پروانه تولیدجدید یا افزایش خطوط تولید لامپ های مذکوررا اعلام کرد.

درادامه این گزارش می افزاید:این اقدامات درراستای برنامه های اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره وری انرژی،همسو با سیاست های جهانی درخصوص رفع بحران انرژی انجام می شود.

به نقل از خبرگذاری سابا