رویکرد اقتصاد دانش بنیان در تدوین راهبرد رشد بلندمدت و اشتغالزایی غیروابسته به نفت اهمیت زیادی یافته است؛ اهمیت و نقش فناوری در بحث مدیریت تولید و مصرف انرژی کشور به رفع مشکلاتی از جمله کاهش تلفات در شبکه های انتقال و توزیع و پایین بودن راندمان نیروگاه های کشور با استفاده از فناوریها و راهکارهای نوین مرتبط است.
به گزارش شانا، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری مرکز پژوهشهای مجلس با اعلام این مطلب که توسعه فناوریهای نوین، رویکردها و راهکارهای جدیدی برای حل مسائل اساسی کشور مطرح کرده است، افزود: در این میان، رویکرد اقتصاد دانش بنیان در تدوین راهبرد رشد بلندمدت و اشتغال زایی غیر وابسته به نفت اهمیت زیادی یافته است.

آمارها حاکی از نقش مهم فناروی در اقتصاد کشورها و برای مثال، رشد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در اشتغالزایی است.

با توجه به اهمیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، پرداختن به نظامهای توانمندساز برای انطباق کشورها با تغییرات نیز ضرورت یافته است.

یکی از این نظامها ، نظام قوانین و مقررات است.

شناسایی خلاهای قانونی و تقویت زیرساخت قانونی مناسب برای توسعه فاوا باید از نکات اولویت دار و مورد توجه نهادهای قانونگذاری باشد.

دومین محور از مسائل اساسی کشور که فناوری می تواند نقش قابل توجهی در حل و فصل آن داشته باشد، بحرانهای زیست محیطی است.

توسعه و به کارگیری فناوریهای نوین (از جمله زیست فناروی و نانوفناوری) می تواند راهکارهای مفیدی را برای رفع مشکلات ایجاد شده ارائه دهد.

مجلس می تواند به عنوان بالاترین نهاد قانونگذاری کشور، با در نظر گرفتن ظرفیتهای فناورانه برای حل مشکلات زیست محیطی، زیرساختهای قانونی این حوزه را بهبود داده و راهکارها را به سمت استفاده از فناوریهای نوین سوق دهد.

اهمیت و نقش فناوری در بحث مدیریت تولید و مصرف انرژی کشور به رفع مشکلاتی از جمله کاهش تلفات در شبکه های انتقال و توزیع و پایین بودن راندمان نیروگاه های کشور با استفاده از فناوریها و راهکارهای نوین مرتبط است.

ایجاد همگرایی و همسویی در بخش انرژی کشور با تمرکز مراجع تصمیم گیرنده این حوزه، اتخاذ سیاستهای حمایت از بخش خصوصی و توسعه فعالیتهای دانش بنیان و نیز تسهیل فرآیندهای اخذ مجوزهای قانونی لازم، توسعه فناوریهای نوین بخش انرژی را شتاب بیشتری می‌بخشد.

 به نقل از خبرگذاری شانا