امروزه نه تنها توسعه، بلکه ادامه زندگی نیز نیازمند انرژی است. در جهان امروز تامین انرژی از طریق حاملهای متنوع چون نفت، گاز، فرآورده های حاصل از آن و انرژیهای تجدیدپذیر صورت می گیرد.
بنابراین با توجه به نقش موثر انرژی در توسعه و رفاه اقتصادی و افزایش مصرف انرژی به موازات رشد و توسعه کشور و عنایت به محدود بودن منابع، بویژه گازطبیعی و به منظور پیشگیری از مواجه شدن با بحران در آینده، لزوم مدیریت صحیح مصرف انرژی بالاخص گاز ضروری است.
در مطالعۀ «اهمیت استراتژیک گاز طبیعی و لزوم مدیریت و اصلاح الگوی مصرف» ضمن نگاهی به وضع ذخایر، میزان تولید و مصرف گاز طبیعی در ایران و جهان، تاثیر عوامل قیمت، درآمد، تعداد مشترکان مصرف گاز مورد بررسی قرار گرفته است.
به این منظور، داده های سری زمانی سالانه طی دوره ١٣٦٠ تا ١٣٨٧ و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج این مدل نشان می دهد که گازطبیعی در سبد مصرف خانوار یک کالای ضروری است؛ به طوری که کشش درآمدی مصرف گاز در حدود ٠,٣٢ و کشش قیمتی ٠.٠٥٧ است. همچنین با افزایش یک درصدی تعداد مشترکان، مصرف، ٠.٦٨ درصد افزایش خواهد یافت. براساس نتایج به دست آمده، درصورتی که مدیریت و کنترل صحیحی بر مصرف گاز طبیعی صورت نگیرد، در آینده نه چندان دور، کشور با مشکلات غیرقابل تصوری مواجه خواهد شد و ازاین رو، مصرف بهینه گاز، الزامی به نظر می رسد.
مقاله حاضر ضمن تبیین این ضرورت، سیاست اصلاح قیمتی و راهکارهای فرهنگی و تشویقی را توصیه می کند.

به نقل از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت