وزیر نفت در نامه ای به رئیس هیئت مدیره انجمن نفت ایران، حبیب الله بیطرف و پرویز سنگین را به‌عنوان اعضای اصلی این هیئت مدیره معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار، در نامه بیژن زنگنه، خطاب به مهدی میرمعزی، رئیس هیئت مدیره انجمن نفت ایران آمده است: بازگشت به نامه شماره الف/ ۹۶/ ۴۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۴ و به استناد بند «الف» ماده «۱۷» اساسنامه آن انجمن، بدین وسیله آقایان مهندس حبیب الله بیطرف (معاون مهندسی، پژوهش و فناوری) و پرویز سنگین (مدیرکل نظام تامین و تجاری سازی فناوری)، به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن نفت ایران به مدت ۲ سال معرفی می شوند.