وزیر نفت، افزایش حقوق عمومی و کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد سال ١٣٩٦ را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار، با استناد به مفاد تصویب نامه شماره ٥٧٠٠/٥٤٢٠٤ ﻫ مورخ ٢٦/١/١٣٩٦ هیئت محترم وزیران و مطابق بند (٣) ماده (١٩) آیین نامه نظام‎های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت افزایش حقوق عمومی کارمندان شاغل صنعت نفت در سال ١٣٩٦ و کمک هزینه های عائله مندی و اولاد به شرح ذیل می شود.

١- اضافه حقوق عمومی:

حقوق اصلی پایان اسفندماه ١٣٩٥ کلیه کارمندان شاغل به میزان اعلامی دولت ده (١٠) در صد از تاریخ ١٣٩٦,٠١.٠١ افزایش یابد.

٢- کمک هزینه های عائله مندی و اولاد

کمک هزینه عائله‎مندی به میزان (١,٣٧٢.٩٥٠) ریال و کمک هزینه اولاد به میزان (٣٥٥.٩٥٠) ریال با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، از تاریخ ١٣٩٦.٠١.٠١ قابل پرداخت است.