میزان نفت‌گاز ارسالی به نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه در هشت ماهه امسال با ٢٠ درصد کاهش داشته است.
محمود آقامحمدیان، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان به خبرنگار گفت: ارسال ٥١ میلیون و ٨٥٠ هزار لیتر نفت‌گاز در هشت‌ماه امسال نسبت به پارسال با ٦٤ میلیون و ٩٩٠ هزار لیتر، کاهش ٢٠ درصدی مصرف نفت‌گاز نیروگاهی منطقه زنجان را رقم زد.

وی اعلام کرد: مقدار مصرف نفت‌گاز نیروگاهی و غیرنیروگاهی در این بازه زمانی به ٣٢٨ میلیون و ٥٥٠ هزار لیتر رسید، در حالی که پارسال رقم ٣٢١ میلیون و ٦٩٠ هزار لیتر به ثبت رسیده است.

آقامحمدیان ادامه داد: میزان مصرف نفت‌گاز غیرنیروگاهی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و حمل و نقل دارای روند افزایشی بوده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان افزود: میزان مصرف نفت‌گاز در بخش صنعت در این بازه زمانی ٢٧ میلیون و ٨٠٠ هزار لیتر بوده که این میزان مصرف با توجه به مصرف ٢٦ میلیون و ١٦٠ هزار لیتری مدت مشابه پارسال افزایش ٦ درصدی داشته است.

وی اظهار کرد: مقدار مصرف نفت‌گاز در بخش کشاورزی ٥٢ میلیون و ٩٥٠ هزار لیتر بود که نسبت به مدت مشابه پارسال با ٤٩ میلیون و ٩٠٠ هزار لیتر ٦ درصد افزایش را ثبت کرده است.

به گفته آقامحمدیان، روند افزایشی مصرف نفت‌گاز در بخش حمل و نقل در این بازه زمانی به ١٩٣ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر رسید که با رشد ٨ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال با ١٧٨ میلیون و ٩٠٠ نشان از توسعه اقتصادی کشور دارد.