ممیزی فنی انرژی در مجتمع پتروشیمی لرستان، بمدت ۲ روز مورخ ۹ الی ۱۰ مردادماه توسط کارشناسان خانه انرژی در حال انجام میباشد.