ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی در شرکت پتروشیمی پارس، بمدت ۲ روز مورخ ۱۳ و۱۴ تیرماه توسط کارشناسان خانه انرژی انجام شد.