ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی در مجتمع پتروشیمی کردستان، توسط کارشناسان خانه انرژی بمدت ۳ روز انجام شد.