هیئت دولت، آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با هدف ارتقا بهره‌وری، افزایش امنیت تامین انرژی و مشارکت گسترده بخش غیردولتی در عرضه انرژی را به تصویب رساند.

به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه هیئت دولت، به ریاست دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری برگزار شد.در این جلسه، هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با هدف ارتقا بهره‌وری، افزایش امنیت تامین انرژی و مشارکت گسترده بخش غیردولتی در عرضه انرژی را به تصویب رساند.

به موجب این آیین‌نامه، کلیه وزارتخانه‌ ها و دستگاههای اجرایی موظفند به منظور توسعه و ترویج استفاده از فناوریهای بومی تولید همزمان برق و حرارت و برودت، ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سیاستها و طرحهای اولویت‌دار مورد نظر خود برای احداث واحدهای تولید همزمان را به همراه امکان سنجیهای فنی، اقتصادی و زیست محیطی آنها پیشنهاد کنند.

همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به لحاظ کردن الزامها و معیارهای استفاده از سیستمهای تولید همزمان در مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اقدام کند.

دستور جلسه بعدی هیئت وزیران، موضوع قانون برگزاری مناقصات برای سال ١٣٩٥ بود، بر این اساس، کلیه معاملات کوچک شامل معاملاتی که مبلغ آنها تا سقف دویست میلیون ریال باشد، همچنین معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد ریال تجاوز نکند، معاملات متوسط خواهند بود و نیز معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد ریال باشد، به عنوان معاملات بزرگ تلقی خواهند شد.

به نقل از خبرگذاری شانا