آيين‌نامه اجرايي مواد۴ و ۷ قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي، در جلسه امروز هيأت دولت بررسي و به تصويب رسيد. اين آيين‌نامه با هدف ايجاد راهكارهاي اجرايي مناسب براي ارتقاي نظام تحقيق و توسعه در زمينه فناوري جديد بهينه‌سازي و اصلاح الگوي مصرف انرژي تصويب شد. طرح‌هاي قابل پذيرش و بررسي شامل طرح‌هاي پژوهش و توسعه فناوري و طرح‌هاي تجاري سازي از اجزاي اين آيين نامه هستند كه داراي شاخص‌ها و معيارهايي از جمله نوآور يا ابتكاري بودن مطابق اولويت‌هاي تعيين شده توسط وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو، گزارش توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي طرح و مشخص بودن ميزان اثربخشي در بهينه سازي مصرف انرژي و بهبود كارايي انرژي قابل انتظار، زمان بازگشت سرمايه، ساختار دقيق شكست كار و شكست هزينه‌ها را داراست. زمان بندي اجرايي پروژه و منابع انساني مورد نياز و منابع پيشنهادي تأمين مالي مشخص شده از ديگر ويژگي‌هاي طرح‌هاي آيين نامه ياد شده است.
هيات دولت همچنين با هدف ساماندهي و كاهش مراجعات نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي به واحدهاي توليدي در راستاي تحقق دولت الكترونيك و افزايش اعتماد متقابل ميان دولت و كارآفرينان، آيين نامه اجرايي هرگونه بازديد و مراجعه نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي به و احدهاي توليدي را به تصويب رساند. به موجب اين آيين نامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است طي شش ماه پس از تصويب، نسبت به طراحي و راه‌اندازي سامانه با قابليت‌هاي امكان پردازش اطلاعات و امكان دسترسي آسان و سريع دستگاه‌هاي اجرايي و واحدهاي توليدي به سامانه اقدام نمايد.
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك از ديگر مصوبات جلسه امروز هيات دولت بود.
به نقل از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت