مدیریت استراتژیک انرژی در صنایع
کد دوره: EH - 9401
مدت دوره: 1 روز
زمان برگزاری: -
مشاهده جزئیات دوره
ارزیابی فنی و کاربردی تکنیک ترموگرافی در ممیزی انرژی صنایع و ساختمان
کد دوره: EH -9402
مدت دوره: 1 روز
زمان برگزاری: -
مشاهده جزئیات دوره
استفاده از سیستم محک زنی (Bench Marking) در ارزیابی وضعیت انرژی صنایع
کد دوره: EH -9403
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری: -
مشاهده جزئیات دوره
ممیزی فنی انرژی در ساختمان با رویکرد مبحث ۱۹ مقررات ملی
کد دوره: EH -9404
مدت دوره: 1 روز
زمان برگزاری: -
مشاهده جزئیات دوره
طراحی و کاربرد سیستم های تولید برق خورشیدی
کد دوره: EH -9405
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری: -
مشاهده جزئیات دوره
ممیزی انرژی در صنعت با رویکرد استانداردهای ISO 50002 و تشریح رویکرد استانداردهای ISO 50006 (تعیین خط مبنا) و ISO 50015 (صحه گذاری بر عملکرد انرژی)
کد دوره: EH-9406
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری: -
مشاهده جزئیات دوره
مدیریت انرژی عمومی
کد دوره: EH -9407
مدت دوره: 1 روز
زمان برگزاری: به درخواست سازمان ها
مشاهده جزئیات دوره
مدیریت مصرف و ممیزی انرژی در ساختمان
کد دوره: EH -9408
مدت دوره: 1 روز
زمان برگزاری: به درخواست سازمان ها
مشاهده جزئیات دوره
طراحی، پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت انرژی در ساختمان
کد دوره: EH -9409
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری: به درخواست سازمان ها
مشاهده جزئیات دوره
طراحی و کاربرد سیستم های خورشیدی
کد دوره: EH -9410
مدت دوره: 1 روز
زمان برگزاری: به درخواست سازمان ها
مشاهده جزئیات دوره
آشنایی با نرم افزارهای مهندسی انرژی
کد دوره: EH -9411
مدت دوره: 1 روز
زمان برگزاری: به درخواست سازمان ها
مشاهده جزئیات دوره
آشنایی با شیوه بازنگری انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001
کد دوره: EH -9412
مدت دوره: 1 روز
زمان برگزاری: به درخواست سازمان ها
مشاهده جزئیات دوره
تشریح پیشرفته تکنیک های ترموگرافی در صنایع و ساختمان
کد دوره: EH-9413
مدت دوره: 3 روز
زمان برگزاری: به درخواست سازمان ها
مشاهده جزئیات دوره
مدیریت و ممیزی انرژی در نیروگاه
کد دوره: EH-9414
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری: به درخواست سازمان ها
مشاهده جزئیات دوره
آموزش نرم افزار carrier-hap 4.5 به همراه شبیه سازی انرژی تاسیسات مرکزی ساختمان
کد دوره: EH-9415
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری: به درخواست سازمان ها
مشاهده جزئیات دوره
شبیه سازی فرآیندهای صنعتی در نرم افزار HYSYS مقدماتی و پیشرفته
کد دوره: EH-9416
مدت دوره: 4 روز
زمان برگزاری: به درخواست سازمان ها
مشاهده جزئیات دوره
مدیریت انرژی در تاسیسات حرارتی و برودتی
کد دوره: EH -9417
مدت دوره: 1 روز
زمان برگزاری: به درخواست سازمان ها
مشاهده جزئیات دوره
طراحی سیستم های بازیافت حرارت در صنایع فرایندی
کد دوره: EH -9418
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری: به درخواست سازمان ها
مشاهده جزئیات دوره
BMSمقدماتی و پیشرفته
کد دوره: EH -9419
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری: به درخواست سازمان ها
مشاهده جزئیات دوره
تولید همزمان برق و حرارت CHP
کد دوره: EH -9420
مدت دوره: 2 روز
زمان برگزاری: به درخواست سازمان ها
مشاهده جزئیات دوره