سازمان جهانی استاندارد پس از گذشت نزدیک به ۷ سال، اولین ویرایش از استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001 را منتشر نمود. اکنون ویرایش جدید این استاندارد که در جهت همسو سازی با سایر استانداردهای مدیریتی تدوین شده، جهت بهره برداری و استفاده قابل دسترسی میباشد. شرکت خانه انرژی مفتخر است تا اقدام به بروزرسانی استاندارد ۵۰۰۰۱ در سازمانهایی که پیش از این، نظام مدیریت انرژی را مستقر کرده و یا اقدام به اخذ گواهینامه خواهد کرد، نماید.